iPad mini za darmo!

Ucz się z P.S.I. i odbierz swojego nowego iPada za darmo w wybranym przez siebie kolorze.

Wystarczy jedynie wziąć udział łącznie w 5 dowolnych 40 godzinnych szkoleniach (albo dowolnej konfiguracji krótszych szkoleń w łącznej długości 25 pełnych dni szkoleniowych) aby w prezencie otrzymać tablet Apple iPad mini.


Regulamin promocji
 1. Organizatorem promocji jest P.S.I. Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Kościuszki 11.
 2. Promocja dotyczy szkoleń odbywających się od 01.01.2013 do odwołania w siedzibie firmy.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez P.S.I. Sp. z o.o. chyba, że regulamin innych promocji stanowi inaczej.
 4. Z promocji mogą skorzystać wszystkie osoby rejestrujące się na autoryzowane szkolenia Microsoft w łącznej liczbie 200 godzin z wyłączeniem szkoleń współfinansowanych ze środków EFS.
 5. Promocja dotyczy szkoleń realizowanych przy minimalnej grupie liczącej 3 osoby.
 6. W przypadku realizacji warunków promocji, Klient nabywa uprawnienia do nagrody w postaci tabletu Apple iPad mini Wi-Fi 16 GB w wybranym przez Klienta kolorze.
 7. Promocja nie obowiązuje w przypadku szkoleń z ceną specjalną (dla osób prywatnych, dla uczniów, studentów i nauczycieli, dla osób bezrobotnych, dla partnerów, dla fanów profilu P.S.I. w portalu społecznościowym facebook, dla stałych klientów, itp.).
 8. Opłaty za szkolenie nie mogą być regulowane w postaci voucherów Software Assurance.
 9. Nagroda zostanie wydana najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zapłaty pełnej należności za szkolenia objęte promocją.
 10. P.S.I. Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany nagród w zależności od dostępności towarów na rynku. Wówczas asortyment nagród będzie ustalany indywidualnie z nagrodzonym Klientem. W toku indywidualnych ustaleń z Klientem jest również możliwość zamiany nagrody lub nagród na inną/inne, o wartościach zbliżonych do kosztu aktualnej nagrody.
 11. Zmiany Regulaminu wprowadzane jednostronnie przez Usługodawcę w czasie trwania Umowy będą wiązały Użytkownika, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona (w tym poprzez przesłanie na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika), a Użytkownik nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed wejściem w życie wprowadzanych zmian. Dla uniknięcia wątpliwości, opublikowanie Usługodawcę nowego lub zmienionego Regulaminu nie powoduje zmiany warunków Umowy, o ile nowe lub zmienione warunki nie zostaną doręczone Użytkownikowi w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).